Σπουδές Ανωτάτη Βιομηχανική (Marketing)/ Eπιχειρηματίας