Σπουδές Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ./ Αναπληρωτής Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)