Σπουδές Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης/ Επιχειρηματίας