Σπουδές Bachelor Degree (EBS)/ Πρόεδρος Οικογεν/κών Επιχ/σεων