Σπουδές Α.Π.Θ./Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρ/κών/ Επιχειρηματίας